top of page
Historiek_edited.jpg

Historiek

30 mei 2009

Woord van Freddy de Vlieger, Stichtend Voorzitter van Lions Club Evergem Vlaamse Valleien

Het was in oktober 2007 dat ik, gesteund door vijf vrienden met lionservaring, de beslissing nam om een nieuwe  Lions Club op te richten. Nieuwe leden werden geworven in het gebied ten noorden van Gent, met Evergem als  centraal gelegen gemeente.

Uit de heemkundige archieven, blijkt dat Evergem gekend was als deeluitmakend van de Vlaamse Valleien.  Bij de vorming en de samenstelling van onze Lions Club legden wij vooral de nadruk mensen uit te nodigen die  beschikten over een sterk sociaal engagement.

Begeesterd door onze Gouverneur Jef Van Houwe, begeleid door onze Guiding Lion Frank Hesters en onder het  peterschap van Lions Club De Pinte Millennium en Lions Club Zelzate Krekenland mochten wij op 20 oktober  2008 met 24 gemotiveerde vrienden de stichtingsvergadering beleven.

 

Onze Lions Club werd officieel erkend door Oak Brook op 30 november 2008.  Op vrijdag 23 januari van dit jaar, een memorabele feestelijke gebeurtenis, spelde Gouverneur Jef Van Houwe  onze leden de kentekens op.  Na de stichtingsvergadering organiseerden wij dadelijk een fundraisingactiviteit zodat ook de sociale commissie  van de club aan de slag kon. Dit heeft ertoe geleid dat onze Lionsclub, ter gelegenheid van onze charter, een  eerste initiatief heeft genomen, dat kadert in onze doelstellingen, met name de levenskwaliteit van gehandicapten  te verbeteren.  De nieuwe club stelt vandaag 3.200 € ter beschikking aan de vzw OBRA, dagbesteding voor volwassen personen  met een handicap te Evergem. Dit bedrag zal aangewend worden tot de inrichting van een multifunctionele  zaal.

In een tijd waarin vele mensen weinig of geen morele consequenties aan hun daden verbinden, staan wij klaar  om in alle eenvoud ons als sociaal geëngageerde leden te profileren, rechtschapen te handelen en onze verantwoordelijkheid in de gemeenschap waarin wij leven als volwaardige Lions op te nemen.

Moge filantropie het leidmotief zijn bij de werking van Lions Club “Evergem Vlaamse Valleien”.

Freddy de Vlieger,  Stichtend Voorzitter

Lions en het Lionisme

Service Clubs vonden hun oorsprong in het begin van de19de eeuw in de Verenigde Staten.  Er bestonden “businessmen circles” waarbij uitsluitend de groepsbelangen en het individueel  belang primeerden.

Het is de bijzondere verdienste van Melvin Jones, lid van de Business Circle van Chicago, om  in te zien dat een dergelijke groep invloedrijke zakenmensen een machtig potentieel konden  vormen voor het belang van de gemeenschap.

Hij stelde voorop dat lokale clubs van ondernemers en vrije beroepen hun actieradius moesten  uitbreiden en proberen de wereld te verbeteren in plaats van louter bezorgd te zijn over hun  eigen belangen en professionele taken.

De stichtingsvergadering vond plaats te Dallas in de staat Texas in oktober 1917.  Tijdens dit congres werden de eerste statuten, de kleuren, de erecode en de naam “Lions”  (Lions International Our Nation’s Safety) aanvaard.

De motie werd aanvaard dat bij geen enkele club financieel voordeel van de leden een doelstelling zou zijn.  In de periode van 1920 tot aan de tweede wereldoorlog werden  internationaal stelselmatig Lions Clubs opgericht onder meer in Canada, Centraal en Zuid-Amerika en in Azië.  In 1945 start de samenwerking met de UNO.

 

Op heden is Lions International wereldwijd, de enige service club die als niet-gouvermentele  organisatie permanente contacten onderhoudt met de UNESCO en de UNHRO.  In 1947 en in 1948 volgen respectievelijk stichtingen in Australië en in Europa.

 

De eerste Belgische club werd opgericht te Brussel op 17 mei 1952, nadien ontving Antwerpen  zijn charter gevolgd in het voorjaar van 1953 door Luik, Gent en Namen.  De Lions organisatie, met zetel te Oak Brook in de staat Illinois, is de grootste service club  ter wereld en telt momenteel 1,35 miljoen leden, verenigd in meer dan 45.000 clubs, verdeeld  over 700 districten en verspreid over meer dan 200 landen en regio’s.  Momenteel zijn er in België 7.420 leden in 276 clubs.

 

In de erecode en in de doelstellingen van Lions Clubs International wordt grote nadruk gelegd  op het dienstbetoon dat tot uitdrukking wordt gebracht onder het motto ”We serve”.  De missie is het creëren en het bevorderen van een geest van verstandhouding tussen de volkeren,  op het vlak van menselijke behoeften, door diensten te verlenen en door deel te nemen  aan het gemeenschapsleven en de internationale samenwerking aan te moedigen.  Lid worden kan enkel op uitnodiging en de leden ontmoeten elkaar in principe tweemaal per  maand.

De officiele kleuren zijn purper en goud. Purper staat voor loyaliteit tegenover vrienden en  tegenover zichzelf en voor de integriteit van geest en hart.

Goud staat voor oprechtheid van opzet, de mildheid in het oordeel, de zuiverheid van het  leven en de edelmoedigheid in geest, moed en oprechtheid ten opzichte van de mensheid.

bottom of page